Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kynologisch Adviesbureau, gevestigd te Rozenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69933448

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy zich verbindt jegens de Klant een training of gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de huisdier(en) van die Klant.

1.2.1 Training: het volgen van lessen ten behoeve van het gedrag van de hond

1.2.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie.

1.3 Kynologisch Instructeur & Gedragstherapeut Bianca Koreman, gevestigd te Rozenburg,

1.4 Klant: eigenaar van het dier, die Training of Gedragstherapeutische behandeling wenst en daartoe opdracht geeft inzake het  gedrag van zijn dier.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy zijn aanvaard conform artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken voor de Training of Gedragstherapeutische behandeling.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten,de aanwijzingen van de Instructeur / Gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de training gebruik te maken van de door de Instructeur / Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Instructeur / Gedragstherapeut en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Instructeur / Gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Dieren, welke een training volgen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de Instructeur / Gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient uiterlijk ten tijde van de eerste Training te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor Training / Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Kynologisch Instructeur / Gedragstherapeut.

5.5 Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door de Instructeur/ Gedragstherapeut aanvaard worden.

5.6 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Bij een door Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

5.8 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.9 Indien de Instructeur/ Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Instructeur/ Gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De Instructeur / Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training.

6.3 Deelname door Klant aan Training of Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De Instructeur / Gedragstherapeut zal alle hem verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De Instructeur / Gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de training zonder schriftelijke toestemming van de klant.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De Instructeur / Gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de Instructeur / Gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Instructeur / Gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 09: KLACHTENPROCEDURE

9.1 Klachten worden serieus genomen, u kunt een klacht opnemen volgens de klachten procedure: <<VOLGT NOG>>

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Instructeur / Gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Instructeur / Gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.